Przewozy zagraniczne – jakie są wymagania wobec przewoźnika?

Przewozy zagraniczne – jakie są wymagania wobec przewoźnika?

10 listopada 2016

Przedsiębiorca chcący rozpocząć działalność w transporcie drogowym osób bądź rzeczy musi spełnić kilka warunków, które wiążą się z uzyskaniem kompletu niezbędnych dokumentów, potrzebnych, aby móc legalnie prowadzić działalność.  Sprawdźmy więc, jakie warunki należy spełnić, aby móc organizować przewozy zagraniczne osób na terenie UE.

Po pierwsze: najpierw zezwolenie na wykonywanie zawodu

Międzynarodowy transport osób to działalność wymagająca posiadania właściwej licencji w tym zakresie. Niestety, ale już na wstępie jej uzyskanie wymaga posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Formularz wniosku o przyznanie tego zezwolenia można znaleźć na stronie internetowej Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego.

Zezwolenie wydawane jest bezterminowo, a jego koszt to 1000 zł. O dokument ten aplikujemy w starostwie właściwym ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa, widniejącą w dokumentach CEIDG lub KRS naszej firmy.

Otrzymanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika wymaga jednak przedstawienia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, który możemy uzyskać po zdaniu specjalnego państwowego egzaminu, na którym sprawdzana jest nasza wiedza związana z zagadnieniami dotyczącymi transportu drogowego. Przy czym istotne jest to, że certyfikatem nie musi legitymować się koniecznie właściciel firmy, a tzw. osoba zarządzająca transportem, czyli np. nasz pracownik lub wspólnik.

Przy staraniu się o zezwolenie należy również uwiarygodnić przed urzędem swoją sytuację finansową. Wśród preferowanych przez urząd dokumentów są: roczne sprawozdanie finansowe, gwarancja bankowa, dowód ubezpieczenia. Musimy również wykazać, że dysponujemy kwotą 9000 euro na pierwszy pojazd z naszej floty i 5000 euro na każdy kolejny, jako formą zabezpieczenia prowadzenia działalności transportowej.

Wymagane jest również złożenie oświadczenia dotyczącego bazy eksploatacyjnej, w którym należy wykazać posiadanie dostępu do odpowiedniego zaplecza, umożliwiającego prowadzenie naszej działalności (np. punkt napraw i serwisowania aut). Do tego musimy dołączyć druk WPA (wykaz pojazdów) oraz oświadczenie dotyczące kierowców – jeżeli będziemy takich zatrudniać.

Przy wykonywaniu zawodu przewoźnika drogowego dla urzędu ważna będzie również nasza nieposzlakowana opinia, dlatego musimy przedstawić wypis z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności.

przewoźnik zajmujący się transportem międzynarodowym osób

Międzynarodowy przewóz osób

Po drugie: właściwa licencja

Kiedy spełnimy już warunki rozpisane w rozporządzeniu WE 1021/2009, czyli:

•    dysponujemy siedzibą firmy w którymś z krajów UE,

•    posiadamy zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

możemy ubiegać się wtedy o licencję wspólnotową, która pozwoli nam na przewóz osób na terenie UE. Decyzję w zakresie udzielenia tej licencji wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego. W przeciwieństwie do zezwolenia na wykonywanie zawodu, ma ona charakter czasowy i wydawana jest na okres maksymalnie 10 lat. Opłata za wydanie wynosi obecnie 3600 zł dla licencji o okresie ważności 5 lat i 7200 dla licencji dłuższych niż 5-letnie. Opłatę ponosi się również za wypisy z licencji: odpowiednio 396 zł dla maksymalnie 5-letnich oraz 792 zł dla pozostałych.